زیر سازی خط آهن
ژئوتکستایل در این کاربرد موجب تثبیت خط آهن می گردد و با توجه به شرایط محل، یک یا چد نقش اصلی را ایفا می کند. حفظ هندسه بستر خط آهن برای عملکرد موثر ریل حیاتی می باشد. ژئوتکستایل در نقش جداسازی بین مواد پی (ballast) و زیر پی (subbalast) ریل واقع می گردد. وقتی مواد subgrade در اثر حرکت قطار و نیروی کوبش آن به درون لایه پی و زیرین پمپاژ می شود، می تواند بستر غیر سطحی را برای خط آهن بوجود آورد و باعث کاهش سرعت و یا حتی خارج شدن قطار از ریل گردد. یک ژئوتکستایل جداساز می تواند این مشکل را رفع نماید. ژئوتکستایل در نقش مستحکم سازی در خطوط جدید یا تعمیری ، با توزیع فشار وارده به subgrade، موجب افزایش تحمل آن می گردد. ژئوتکستایل به مهار سازی مواد پی و زیر پی در مقابل حرکات جانبی کمک می کند و از طرفی خواص انسجامی و تحمل فشار را حفظ می کند. همچنین ژئوتکستایل مکانیزیمی را برای زهکشی جانبی(حاشیه ها) ایجاد می کند و عملکرد زهکشی را بهبود می بخشد.

ثبات و تحکیم خط های آهن
با استفاده از ژئوتکستایل های نبافته روی لایه زیرین نرم و مرطوب طول عمر جاده و خط آهن افزایش می یابد .این عمل با جلوگیری از ورود مخلوط ریگ و سنگ و شن و ماسه به درون لایه زیرین ایجاد می شود.بی بافت های سنگین وزن برای ثبات خط آه مناسب می باشند. استفاده از ژئوتکستایل و زیر بستر خظ آهن این اطمینان را می دهد که خاکریز خط آهن، بارهایی را که برای آن پیش بینی شده را تحمل می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هجده − 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>