ژئوتکستایل نبافته شده برای مایعات محلول و سیستم های جمع آوری گاز استفاده می شوند. این محصولات کارائی سیستم را برای دفن زباله ها و هم برای طرح پاکیزه سازی آب زیرزمین افزایش می دهند.
انتخاب ژئوتکستایل های نبافته برای پاکیزه سازی محیط و کنترل ضایعات همانند انتخاب برای سیستم های زهکشی زیرزمینی است. لایه های نبافته سنگین وزن, عموما جهت این امر مناسب می باشند.
در خطوط انتقال نفت و گاز, جهت مهار کردن نیروزی شناور و جلوگیری از حرکت رو به بالای لوله هنگام عبور سیال باید جهت افزایش نیروز عمودی, تمهیداتی اتخاذ کرد که این امر در گذشته با وزنه های بتنی انجام می شد.
لذا در صورت استفاده از وزنه های بتنی, خاک و مصالح بالای لوله تنها نیروی مقابله کننده با حرکت رو به بالای لوله خواهد بود و لیکن در صورت استفاده از سیستم یکپارچه خاک و ژئوتکستایل می توان وزن کل خاک اطراف و روی لوله و دیواره های کانال را بر سطح مقطع لوله اعمال نمود و به این ترتیب به وزن کافی جهت مقابله با نیروزی شناوری دست یافت.

مکانیزم عملکرد ژئوتکستایل:
توزیع مناسب خاک بر سطح لوله, توان کششی و عدم گسیختگی ژئوتکستایل مقاومت کافی برای غلبه بر نیروی شناوری را تضمین می نماید. علاوه بر این خاصیت جذب آب توسط ژئوتکستایل باعث می گردد که آبهای نفوذی به کانال را جذب کرده و با قابلیت آبگذاری و عبور از سطح خود موجب کنترل جریان آب در محل تراشه حفر شده می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

بیست + هفده =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>