زیر سازی جاده
ژئوتکستایل در این کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می رود. در جداسازی Subgrade و مواد سنگی و دانه ای واقع می گردد. در فیلتراسیون, ژئوتکستایل آب, چه جریان تحت فشار در اثر نیروی دینامیکی وچه جریان ثابت را با فیلتر از خود عبور داده و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی چی و لایه های زهکشی جلوگیری می کند. در نقش مستحکم سازی, موجب استحکام مواد نرم می شود و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می دهد و با توزیع فشار منطقه ای و موضعی از فرورفتن مواد سنگی و دانه ای پی به درون مواد نرم و مرطوب جلوگیری می کند و نیز نقش زهکشی در جاده را بهبود می بخشد.

روکش جاده
منبع اصلی تخریب در فرش جاده تزریق آب ناخواسته به درون ساختار از طریق ترک موجود در سطح فرش است. هنگام ساخت یا تجدید فرش بزرگراه, جاده, باند فرودگاه محل های پارکینگ الحاق پارچه بین اندود اتصال (tack) و لایه جدید آسفالت یک سد رطبت موثری را ایجاد کرده و زیر پی را در مقابل نفوذ آب سطحی حمایت می کند. در این کاربرد, ژئوتکستایل دارای دو مکانیزم برای بهبود عملکرد روکش می باشد. اول اینکه به عنوان لایه میانی با جذب تنش و فشار, از انتشار ترک خوردگی بازتابی از روکش قدیمی به روکش جدید جلوگیری کرده و یا به تعویق می اندازد و دوم, به عنوان لایه ضد رطوبت از ورود نزولات آسمانی و مایعات سطحی از طریق ترک های آسفالت به درون لایه زیرین و مرطوب سازی subgrade و متعاقب آن, از گسیختگی و ضعف subgrade جلوگیری می کند. روشی که اغلب برای بازسازی (مرمت) جاده ترک خورده و گسیخته به کار می رود, روکش AC می باشد. این عمل موقتا ترک ها را می پوشاند و بعد از اینکه روکش جایگزین شد, هر حرکت جانبی یا طولی جاده موجب انتشار ترک های روکش قبلی به روکش جدید می گردد و ترک های بازتابی رخ می دهد.
این حرکت موجب ورقه و ریش شدن و بریدگی در طول ترک های بازتابی گشته و راهی برای نفود آب های سطحی به لایه های پی و SUBGRSDE می گردد.
در زیر روکش جدید AC, ژئوتکستایل می تواند برای دفع فشارهای وارده ناشی از حرکت روکش قبلی, استحکام کششی ایجاد کند. ژئوتکستایل به عنوان لایه های میانی در دفع فشار ناشی از ترک های افقی و عمودی عمل می کند. آغشته سازی ژئوتکستایل با قیر و آسفالت, یک لایه غیر قابل نفوذ را به آبهای سطحی به وجود می آورد. به خاطر سنخیت و قرابت الیاف پلیمری با مواد نفتی, جذب و مواد اتصال Tack coat به لایه ژئوتکستایل به خوبی صورت می گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>